Regler för vistelseprogrammet 2014

Regler för vistelseprogrammet 2014 

Genom två juridiska meddelanden har Maltas regering ersatt reglerna för personer med hög nettoförmögenhet (HNWI) för medborgare i EU/EES och Schweiz med reglerna för vistelseprogrammet. Dessa regler skall ha retrospektiv verkan från och med 1 juli 2013 och kommer att gälla medborgare i EU/EES och Schweiz, med undantag av maltesiska medborgare.

  Förmånstagare 

En förmånstagare under programmet är en person som inte har permanent uppehållstillstånd på Malta och som för den maltesiska skattemyndigheten på ett tillfredsställande sätt kan visa att han/hon:

 1. inte är förmånstagare under reglerna för permanent bosättning, reglerna för HNWI – EU/EES/schweiziska medborgare, reglerna för HNWI – icke EU/EES/schweiziska medborgare, reglerna för Maltas pensionsprogram, reglerna för det globala vistelseprogrammet, reglerna för inkomstskatt för kvalificerande anställningar inom innovation och kreativitet eller reglerna för mycket kvalificerade personer;

 2. äger kvalificerande fast egendom;

 3. har tillräcklig, stabil och regelbunden inkomst som räcker för att försörja sig själv och sin familj utan att behöva förlita sig på systemet för försörjningsstöd i Malta;

 4. har giltig resehandling;

 5. har en hälsoförsäkring som täcker alla risker i hela Europeiska unionen, på samma sätt som normalt maltesiska medborgare skyddas, för sig själv och sin familj;

 6. kan kommunicera tillfredsställande på ett av Maltas officiella språk; och

 7. klarar Maltas lämplighetstest.

  Familjemedlemmar

Familjemedlemmar är i reglerna definierade enligt följande:

 1. förmånstagarens make/maka eller den person förmånstagaren har ett stabilt och varaktigt förhållande med;

 2. minderåriga barn inklusive adopterade minderåriga barn och barn som förmånstagaren eller personen beskriven i (1) ovan är vårdnadshavare för;

 3. minderåriga under 25 år, inklusive adopterade minderåriga barn och barn som förmånstagaren eller personen beskriven i (1) ovan är vårdnadshavare för. Sådana minderåriga får inte vara ekonomiskt aktiva;

 4. barn, inklusive adopterade minderåriga barn och barn som förmånstagaren eller personen beskriven i (1) ovan är vårdnadshavare för, som inte är minderåriga men som är oförmögna att försörja sig själva på grund av sjukdom, handikapp eller annan allvarlig omständighet;

 5. bröder, systrar  och släktingar i rakt uppstigande led till förmånstagaren och personen beskriven i (1) ovan som de har försörjningsplikt för.

   Fast egendom

Om förmånstagaren väljer att förvärva fast egendom måste den vara värderad till minst € 275 000. Dock är minimivärdet € 220 000 för egendom på södra Malta och Gozo.

Programmets förmånstagare kan välja att hyra istället för att köpa fast egendom. Den lägsta årliga hyreskostnaden måste vara € 9 600 om egendomen finns på Malta och € 8 750 om den finns på Gozo eller södra Malta.

  Skattekonsekvenser

Programmets förmånstagare betalar en platt skatt om 15 %, med en lägsta skatt om € 15 000 per år efter att hänsyn tagits till eventuell dubbelbeskattning och skattelättnader som förmånstagaren är berättigad till. Minimibeloppet för skattebetalningar betalas i förskott varje år före den 30 april.

Skattesatsen om 15 % gäller all inkomst som intjänats utanför Malta och som mottas på Malta under året före beskattningsåret (inklusive all inkomst som intjänats utanför Malta och som mottas på Malta under hela det år då den speciella skattestatusen beviljades) av förmånstagaren, förmånstagarens make/maka och deras barn.

Förmånstagarens, förmånstagarens makes/makas och deras barns inkomster och kapitalvinster som intjänats på Malta (med undantag av överlåtelse av fast egendom belägen på Malta, för vilken den slutliga källskatten om 12 % är tillämplig) beskattas med en platt skatt om 35 %.

   Att ansöka

En person som önskar ansöka till vistelseprogrammet måste representeras av ett auktoriserat registrerat ombud, ARM (Authorized Registered Mandatory). En icke återbetalningsbar administrationsavgift om € 6 000, eller € 5 500 om förmånstagaren har valt att förvärva fast egendom på södra Malta, ska betalas vid ansökningstillfället.

ACT Advisory Services Limited är ett ARM-ombud och kan ge råd och hjälp med ansökan, dess inlämnande och alla relevanta dokument. På ACT ger vi våra klienter råd om eventuella möjligheter till skatteplanering som kan vara tillämpliga och vi säkerställer också (tillsammans med våra utländska skatterådgivare) att det inte uppstår några negativa skattekonsekvenser i det land klienten lämnar. Genom våra egna skattespecialister kan vi också ge våra klienter råd och hjälp med uppfyllandet av reglerna för den årliga inkomstskatten.

För mer information om de olika vistelseprogrammen som Malta erbjuder och deras skattekonsekvenser, vänligen kontakta Stephen Balzan ([email protected]) eller Liana Falzon ([email protected]).

Bosättning på Malta

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of