Bosättning på Malta - det maltesiska pensionsprogrammet

Det maltesiska pensionsprogrammet (MRP) är ett program som designats för att attrahera medborgare i EU, EES och Schweiz som inte befinner sig i något anställningsförhållande och som erhåller pension som sin huvudsakliga inkomstkälla. En fast skattesats om 15 % tas ut på den utländska inkomst som erhålls på Malta (inklusive pension), och den årliga minsta skatten att betala är 7 500 euro för förmånstagaren och 500 euro för respektive anhörig (om sådan finnes).

För att en person skall vara behörig att ansöka om MRP, måste personen uppfylla samtliga följande villkor;

 • Sökanden måste antingen äga en fast egendom på Malta förvärvad den 1 juli 2013 eller senare för ett värde om minst 275 000 euro (220 000 euro om egendomen ligger i Gozo eller på södra Malta) eller hyra en fast egendom för minst 9 600 euro per år (8 750 euro om egendomen ligger i Gozo). Om egendomen förvärvats efter den 1 januari 2011 men före den 1 juli 2013, får värdet av egendomen ej understiga 275 000 euro om den ligger på Malta (ej under 25 000 euro om den ligger i Gozo);
 • Sökanden får inte vara en person som redan gynnas under något av Maltas övriga bosättningsprogram;
 • Sökanden får inte vara maltesisk medborgare, eller en medborgare i tredje land;
 • Sökanden måste erhålla en pension som är dokumenterad och som erhålls på Malta. Denna pension bör utgöra minst 75 % av förmånstagarens skattepliktiga inkomster;
 • Sökanden måste inneha en sjukförsäkring som skyddar honom/henne själv och hans/hennes anhöriga med hänsyn till alla risker i hela EU på samma sätt som normalt maltesiska medborgare skyddas;
 • Sökanden får inte ha sin hemsvist på Malta och får inte avse att etablera sin hemsvist på Malta inom 5 år från ansökningsdatumet för den särskilda skattestatusen; och
 • Sökanden måste kunna anses vara en duglig och ordentlig person, och därför skall en lämplighetstest  utföras innan beviljande av den särskilda skattestatusen.
 • Två personer som antingen är äkta makar eller kan styrka att de har ett stabilt och varaktigt förhållande med varandra kan tillsammans förvärva eller hyra denna (fasta egendom).
 • En person som har beviljats den särskilda skattestatusen måste årligen uppfylla följande åtaganden:
 • Det kvalificerande egendomsinnehavet måste behållas; 
 • Sökanden får inte bli maltesisk medborgare eller medborgare i tredje land;
 • Personen måste behålla sjukförsäkringen och fortsatt ha stabila resurser;
 • Sökanden får inte ha sin hemvist på Malta;
 • Sökanden måste bo på Malta minst 90 dagar om året över en period om 5 år och får inte bo i något annat land i mer än 183 dagar per kalenderår; och
 • Särskilda rapporteringsskyldigheter som t.ex. inlämning av en årlig självdeklaration och meddelanden måste uppfyllas.

Förmånstagare av denna särskilda skattestatus måste betala en lägsta skatt om 7 500 euro årligen och ytterligare 500 euro för respektive anhörig och hushållspersonal.

All annan inkomst som uppkommit på Malta eller annan utländsk inkomst som inte är föremål för beskattning enligt dessa regler blir föremål för beskattning till en fast skattesats om 35 %. 

Minimiskatten skall betalas till fullo både under det år då den särskilda skattestatusen beviljas och även det år då personen upphör att inneha denna särskilda skattestatus.  Den årliga minimiskatten betalas senast den 30:e april varje år.   Betalningen det första året görs innan den särskilda beskattningsstatusen beviljas.

En person som förvärvar ett permanent uppehållstillstånd blir föremål för beskattning på Malta avseende all inkomst från hela världen, oavsett om inkomsten mottagits på Malta eller ej till den standardskattesats som gäller för bosatta personer.

Personer i beroendeställning kan vara någon:

 • Förmånstagarens make/maka;
 • Den person som sökanden har ett stabilt och långvarigt förhållande med; 
 • Förmånstagarens ogifta minderåriga barn;
 • Förmånstagarens adopterade minderåriga barn;
 • Barn som är i förmånstagarens eller makens/makans omvårdnad och som är finansiellt beroende av förmånstagaren;
 • Barn till förmånstagaren som inte är minderåriga men p.g.a. omständigheter så som allvarlig sjukdom eller svårt handikapp är oförmögna att försörja sig själva;

Hushållspersonal innebär en person som har haft ett anställningsförhållande, styrkt med ett anställningskontrakt, hos förmånstagaren under minst två år innan ansökan om särskild skattestatus enligt MPRs villkor.

En ej återbetalningsbar administrationsavgift om 2 500 euro måste betalas tillsammans med ansökan hos Director General för Inland Revenue Department (skattedirektören).

En ansökan för den särskilda skattestatusen måste ske genom en person som kvalificeras som en "Authorised Mandatory" och är registrerad som en sådan hos the Inland Revenue Department (skattekontoret). ACT Advisory Services Limited kan erbjuda denna tjänst eftersom man är registrerad som en Authorised Mandatory.

Bosättning på Malta

Bolagsbeskattning på Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag på Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut på Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och företagsförvärv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects – Företagsrådgivartjänster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Stöd till familjeföretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of