Tjänster

Bolagsbildning

Tack vare vår expertis inom bolagsrätt kan vi upprätta skräddarsydda memorandum och bolagsordningar, de två dokument som krävs för att upprätta ett bolag på Malta, som tillgodoser våra klienters nuvarande och framtida behov.

Read More

Compliancetjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av företagstjänster till våra företagsklienter, bland andra att upprätta lagstadgade handlingar, att ta på oss rollen som complianceansvarig vid företaget (”Corporate Secretary”) och att upprätta mötesprotokoll och mötesagendor. Vi erbjuder också andra specialiserade företagstjänster såsom rådgivning och stöd vid utflyttning av företag till / från Malta och vid gränsöverskridande fusioner, divisioner och sammanslagningar.

Read More

Skatterådgivning

Vi har en passion för skatt. Vårt specialistteam av skatterådgivare hjälper våra klienter såväl genom att bistå med de tjänster de behöver för att möta kraven i den maltesiska skattelagstiftningen som genom att ge kreativa och innovativa råd för att kunna dra full nytta av nya möjligheter.

Read More

Indirekt Skatt

Vi förstår utmaningen i att behandla varje transaktion rätt i mervärdesskattehänseende och att fånga upp de uppgifter skattemyndigheterna kräver. Vi erbjuder en rad tjänster på det indirekta skatteområdet inklusive regelefterlevnad, momsplanering och rådgivning för att identifiera potentiella problemområden vid denna skatteplanering. Vi tillhandahåller också rådgivning vad gäller stämpelskatt vid försäljning och överföringar, samt i frågor som rör tull, accis och internationell handel.

Read More

Immigration och bosättning

Vid ACT tillhandahåller vi skräddarsydda råd och tjänster ur såväl immigrations- som skatteperspektiv för våra privata klienter som vill bosätta sig på Malta. Vi har licens från skattemyndigheten att agera som ombud (Authorized Registered Mandatory - ARM) för att hjälpa våra klienter att upprätta och lämna in ansökningar om uppehållstillstånd på Malta under något av de olika skatteprogram som erbjuds såväl EU som icke-EU medborgare för att erhålla hemvist. 

Read More

Bokförings- och redovisningstjänster

Vårt team av redovisningskonsulter kan bistå dig med den bokföring och finansiella rapportering du behöver beroende på storleken av verksamheten och rapportbehoven i din organisation.

Read More

Lönetjänster 

Vi bistår klienter med att upprätta lagstadgade lönerapporter, beräkna nettolöner och den månatliga skatt och sociala avgifter som ska betalas. Det är väsentligt att följa regelverket härvidlag, därför har vi anställda lönespecialister som ser till att du har en sak mindre att bekymra dig om.

Read More

Ansökan om spellicens för spelbolag

Byråns spelenhet erbjuder våra spelklienter heltäckande professionella tjänster som är skräddarsydda för deras affärsbehov. Förutom att hjälpa våra klienter att få spellicens på Malta tillhandahåller vi också andra tjänster som de kan behöva för att driva sin verksamhet på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt.  Dessa inkluderar bolagsbildning, bokföring och lönetjänster, upprättandet av bokslut, affärsplaner och finansiella prognoser, skatterådgivning, upprättande av bankkonton och rekryteringstjänster.

Read More

Insolvens

Ett bolags insolvens eller en personlig konkurs ger i båda fallen upphov till ett antal rättsliga frågor som rör intressenternas rättigheter, borgenärernas förmånsrättsordning och efterlevnad av de olika rättsliga förfaranden som syftar till att skydda de inblandade parternas intressen. 

Read More

Maltesiskt pass för privatpersoner

ACT har godkänts av ”Identity Malta” som ackrediterad agent. Vi kan ge rådge och bistå våra klienter med att upprätta och lämna in ansökan och de underlag som krävs för att erhålla ett maltesiskt pass. ”Indentity Malta” är den statliga myndighet som handlägger dessa ärenden på Malta.

Read More

Ansökan om licens finansiella institutioner 

Vi biträder företag under varje steg i ansökningsprocessen för att erhålla en s.k. ”Electronic Money License” och/eller en ”Payment Institution License” på Malta enlig Lagen om Finansiella Institutioner, inklusive vid utarbetande av affärsplaner och finansiella prognoser. Vårt multidisciplinära team inte bara att hjälper våra klienter under ansökningsprocessen utan kan också fortlöpande ge stöd där så behövs i frågor som gäller regelefterlevnad, bokföring och skatt.

Bolagsbeskattning p Malta

Maltesiska företag är föremål för en skattesats på 35 % på globala intäkter och kapitalvinster.   Malta beviljar olika skattemässiga incitament både för bolag och deras aktieägare vid aktieutdelningar.  Malta är m...

Ta reda på mer

Etablering av bolag p Malta

Att etablera ett bolag på Malta är en ganska enkel procedur och kan genomföras på 2 arbetsdagar, förutsatt att vi har tillgång till den information, de medel och den förvärvsutredning vi behöver. Lagen som reglerar maltesiska bolag är bolagsla...

Ta reda på mer

Bosättning på Malta

Ett varmt klimat, vänliga människor, utmärkta infrastrukturer för kommunikation, låg brottslighet och många andra av de maltesiska öarnas särdrag har gjort Malta till en ypperlig destination för folk att bosätta sig i. Dessutom innebär l&a...

Ta reda på mer

Onlinespel på Malta

Under de senaste åren har ett stort antal operatörer av onlinespel etablerat sig på Malta och Malta Gaming Authority har hittills utfärdat över 400 licenser. SpellicenserDet finns fyra (4) olika spellicenser som en presumtiv sökande kan ansöka om, dessa ä...

Ta reda på mer

Betalningsinstitut p Malta

Malta har blivit en favoritdestination för att inrättabetalningsinstitut (även kallade Payment Services Providers eller PSP). Ett antal fördelar har bidragit till denna framgång, huvudsakligen men inte enbart de skattelättnader som beviljas inte bara betalningsinsti...

Ta reda på mer

Elektroniska penninginstitut på Malta

Malta har nyligen sett en ökning av antalet elektroniska penninginstitut (EMI:s) som vill starta verksamhet på Malta. Detta har till stor del berott på tillväxten inom e-handel och I-gaming industrin. EMI:s regleras av "Financial Institutions Act" och "Money Institutions Dir...

Ta reda på mer

Fusioner och fretagsfrvrv (M&A)

Vi har under de senaste åren företrätt ett antal internationella klienter vid olika gränsöverskridande transaktioner och gett råd avseende alla aspekter av maltesiska företagsstrukturer.   Vår företags- och M & A-avdelning erbjuder r&...

Ta reda på mer

Prospects Fretagsrdgivartjnster

"Prospects" är en ny plattform som upprättats av Maltas fondbörs i linje med dess engagemang för att öppna upp nya kapitalmarknadsmöjligheter, skapa stordriftsfördelar och att ge företag mer konkurrenskraft och hållbarhet.  Genom "Prospects" kan...

Ta reda på mer

Std till familjefretag

Malta har nyligen infört en ny lagstiftning för att uppmuntra god förvaltning av familjeföretag, för att hjälpa familjeföretag att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och att hjälpa sådana företag att föra över verksam...

Ta reda på mer

Members of